Overheid en ziekenfonds

Het Ziekenfonds

Volgens de algemene regeling van de ziekteverzekering, worden kosten voor medicatie, medische raadplegingen, specifieke onderzoeken voor de behandeling van epilepsie door de ziekenkas terugbetaald volgens de barema's van het RIZIV (remgeld, WIGW, werknemers…).
De medicijnen tegen epilepsie worden volledig terugbetaald door de ziekenkas, behalve de benzodiazepines (zoals Valium) die helemaal niet worden terugbetaald.

FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap

Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel

Met al uw vragen over de rechten van personen met een handicap kan u zich wenden
tot:
CONTACT CENTER (van 8u30 tot 16u30)
Mail : handin [at] minsoc [dot] fed [dot] be
Tel: 0800/98 799 (gratis nummer)
Website: http://handicap.fgov.be/

Er bestaan geen specifieke tussenkomsten voor mensen met epilepsie. Mensen met een handicap kunnen genieten van diverse tegemoetkomingen of sociale voordelen. De meest gebruikelijke worden hierna bondig uiteengezet.

Bijkomende Kinderbijslag

Kinderen van 0 tot 21 jaar met een handicap of aandoening kunnen in de regeling een toeslag krijgen. De arts van de FOD Sociale Zekerheid evalueert de handicap of aandoening van het kind aan de hand van 3 pijlers:
- de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap of aandoening
- de gevolgen ervan voor de deelname van het kind aan het dagelijkse leven
(mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging, ...)
- de gevolgen voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsing,
aanpassing leefomgeving, …)

Het kind heeft recht op bijkomende toeslag als het minstens 4 punten behaalt in de eerste pijler of 6 punten in de 3 pijlers samen. Om de toeslag aan te vragen neemt u best contact op met uw kinderbijslagfonds. Het fonds zal een aanvraag sturen naar de Directie-Generaal met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming

Deze tegemoetkomingen worden toegekend aan de persoon die omwille van een handicap geen voldoende inkomsten geniet of bijkomende lasten heeft. Het zijn vervangende of aanvullende inkomsten. De aanvraag kan worden ingediend vanaf 21 jaar tot vóór 65 jaar bij de gemeente waar de persoon woonachtig is. Deze moet voldoen aan bepaalde regels i.v.m. nationaliteit (Belg zijn of als dusdanig worden erkend), verblijfplaats en inkomsten.
Om te genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming moet vastgelegd worden dat omwille van de fysische of psychische toestand, de inkomsten van de persoon beperkt zijn tot een derde van hetgeen een valide persoon kan verdienen op de arbeidsmarkt (beschutte werkplaatsen niet bijgerekend). Om te genieten van een integratietegemoetkoming moet een tekort of vermindering van de zelfredzaamheid vastgesteld worden.

Het Vlaams Agentschap voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Tel: 02/225 84 11
Fax: 02/225 84 05
E-mail: informatie [at] vaph [dot] be
Het Vlaams Agentschap heeft tot doel de sociale en beroepsintegratie te bevorderen van mensen die zich omwille van een handicap minder gemakkelijk dan anderen kunnen redden in onze maatschappij. Het Agentschap heeft niet als doel bestaande invaliditeitsuitkeringen toe te kennen of te verhogen. Het beoogt de bevordering van de integratie van mensen met een handicap in het dagelijks leven en in het arbeidscircuit. Het komt tussen voor school- en beroepsopleidingen, tewerkstelling, opvang in medisch-pedagogische instellingen, gezinsvervangende tehuizen en bezigheidscentra...

Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

Het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening is een waarborgfonds dat werd opgericht door de wet van 8 juli 1964 tot regeling van de dringende geneeskundige hulpverlening in België.
Het treedt op ten behoeve van de ziekenwagendiensten, Hulpverleningszones, .. die worden opgeroepen door de centra van het eenvormig oproepstelsel 112 en biedt hen, onder bepaalde voorwaarden, de garantie dat hun prestaties zullen worden vergoed. Enkel de erkende ziekenwagendiensten kunnen beroep doen op ons Fonds. Van zodra wij onze waarborg betalen aan deze ziekenwagendienst zullen wij deze tussenkomst verhalen op de patiënt. Het fonds komt niet tussen voor nutteloze ritten. In het verleden konden de ziekenwagendiensten hiervoor terecht bij de FOD Volksgezondheid. 
Website: http://www.fdgh.be/
Tel: 02/547 58 02

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

De Vlaamse Ondersteuningspremie - afgekort VOP - is een premie voor een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap of -beperking aanwerft (of heeft aangeworven) met als doel de integratie van personen met een handicap in het beroepsleven te bevorderen. 

Maar sinds 1 juli 2023 bestaat een VOP niet meer:

De Vlaamse ondersteuningspremie ondersteunt werkgevers die een werknemer met erkende arbeidsbeperking in dienst hebben. De VOP compenseert de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de beperking van de werknemer met zich meebrengt. Sinds 1 juli 2023 kunt u geen nieuwe VOP-premie meer aanvragen, maar kunt u terecht bij individueel maatwerk. https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ondersteuningspremie-vop